Política de privacitat

SIMARRO ADVOCATS tractarà  les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti utilitzant els formularis d’aquesta pàgina web o mitjançant les adreces de correu electrònic que hi apareixen. Amb aquesta finalitat, les dades personals dels usuaris seran incloses en un Registre d’activitats de tractament, gestionat per aquest despatx.

SIMARRO ADVOCATS es compromet a tractar i custodiar amb absoluta confidencialitat les dades facilitades per l’usuari, en compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En aquest despatx s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones fí­siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, això­ com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Les persones interessades tenen dret a ser informades sobre les següents circumstàncies relatives al tractament de les seves dades:

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Pablo Simarro Dorado

Adreça: Rambla Ferran, 2, 5.º-B. 25007 Lleida

Telèfon: 973 254 774

Adreça electrònica: despatx@simarroadvocats.como

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?

La informació que ens faciliten les persones interessades és tractada amb la finalitat de gestionar la relació entre SIMARRO ADVOCATS i el client, per a utilitzar-la com a punt de contacte.

Les dades personals dels interessats no són objecte de decisions automatitzades i tampoc són utilitzades per a l’elaboració d’un perfil.

¿Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb el client. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides i mentre no se’n procedeixi a la cancel·lació definitiva, seran conservades de forma segura.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de dades personals es fonamenta en el consentiment de l’usuari i el manteniment de la relació amb el client.  D’aquesta manera, SIMARRO ADVOCATS recollirà  i tractarà  les dades dels seus clients mentre la relació segueixi vigent i, si és el cas, mentre l’usuari no revoqui el consentiment que ha prestat per al tractament de les seves dades.

Si encara no heu prestat expressament el vostre consentiment, ho podeu fer a través del següent formulari: formulari per a prestar el consentiment.

De la mateixa manera, en cas que l’usuari desitgi retirar el seu consentiment, trobarà  també un formulari a la seva disposició: formulari per a retirar el consentiment prestat.

¿A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals que SIMARRO ADVOCATS està  tractant no seran comunicades a tercers destinataris ni seran objecte de transferències internacionals, excepte en aquells casos en què sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb aquest despatx o amb prèvia autorització per part de l’usuari.

¿Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si SIMARRO ADVOCATS està tractant dades personals que l’afecten.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així­ com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, SIMARRO ADVOCATS deixarà  de tractar les dades, tret de motius legí­tims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a que aquests siguin transmesos a un altre responsable.

¿Com podeu exercir els drets?

Podeu exercir els vostres drets complimentant i enviant a despatx@simarroadvocats.com el formulari corresponent al dret que voleu exercitar:

Formulari del Dret d’accés

Formulari del Dret de rectificació

Formulari del Dret de supressió

Formulari del Dret d’oposició

Formulari del Dret a la portabilitat

Formulari del Dret a la limitació

D’altra banda, si l’usuari considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Rambla Ferran, 2, 5º B - 25007 LLEIDA Tel. 973 254 774 despatx@simarroadvocats.com Veure mapa