Serveis

Asessorament fiscal i comptable

Assessorament en matèria fiscal i comptable.

Comptabilitat de societats i persones físiques.

Presentació de models tributaris.

Tramitació de la liquidació d’impostos i tributs.

Defensa en expedients de gestió tributària davant de l’AEAT.

Defensa en expedients d’inspecció tributària davant lAEAT.

Recursos administratius davant de l’AEAT.

Reclamacions economicoadministratives.

Recursos contenciosos administratius i defensa en procediments seguits davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en matèria tributària.

Rambla Ferran, 2, 5º B - 25007 LLEIDA Tel. 973 254 774 despatx@simarroadvocats.com Veure mapa